โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
   โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
841812841812841812841812841812841812
 
     
 

โรงเรียนบ้านดอยคำ
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านดอยคำ
โดย  นางศิริขวัญ    พิทักษ์

 
     
     
 

บทคัดย่อ

              รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านดอยคำมีวัตถุประสงค์    1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เรื่องพลังงานแสง     3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องพลังงานแสง    กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านดอยคำ  จำนวน 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จำนวน 8  แผน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ใบกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ E 1/ E2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
              ผลการศึกษาพบว่า
              1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าเกณฑ์ที่คะแนน  80.81 / 83.60
              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานแสง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการความก้าวหน้าเท่ากับ 8.94    คิดเป็นร้อยละ  46.62
              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ซึ่งอยู่ในระดับดี


 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< ตุลาคม - 2562 >
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
        ผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ