โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
828041828041828041828041828041828041
 
     
 

โรงเรียนบ้านดอยคำ
รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านดอยคำ
โดย  นางศิริขวัญ    พิทักษ์

 
     
     
 

บทคัดย่อ

              รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสงกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านดอยคำมีวัตถุประสงค์    1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง พลังงานแสง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   เรื่องพลังงานแสง     3.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่องพลังงานแสง    กลุ่มประชากร คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านดอยคำ  จำนวน 17 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4จำนวน 8  แผน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ใบกิจกรรมระหว่างเรียน แบบทดสอบท้ายบทเรียน และ แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องพลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
              การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ E 1/ E2 ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
              ผลการศึกษาพบว่า
              1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  สูงกว่าเกณฑ์ที่คะแนน  80.81 / 83.60
              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พลังงานแสง  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนาการความก้าวหน้าเท่ากับ 8.94    คิดเป็นร้อยละ  46.62
              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง พลังงานแสง   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47  ซึ่งอยู่ในระดับดี


 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ