โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
827982827982827982827982827982827982
 
     
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2554
 
     


อนุบาล 1
อนุบาล 2
1

ด.ช.

สิรวัฒน์

หัวนะราษฎร์

1

ด.ช.

ธนวิชญ์

คันทะมูล

2

ด.ช.

ศิวกร

จิตศรัทธาพุทธ

2

ด.ช.

คทาวุธ

ติวงค์

3

ด.ช.

ธีรวงค์

ชัยสิริกูล

3

ด.ช.

ธนวัฒน์

โตลำมะ

4

ด.ช.

ณัฐวัฒน์

คำถา

4

ด.ช.

ชินวุฒ

ขนาดกำจาย

5

ด.ช.

ธนวัฒน์

ทะนะเงิน

5

ด.ช.

ธนภูมิ

จิตต์อัมพรสกุล

6

ด.ช.

ธนวินท์

นรินกาศ

6

ด.ญ.

ศศิธร

ขนาดเจริญ

7

ด.ช.

ภูริช

ทาระทอง

7

ด.ช.

นิติกร

โกงแก้ว

8

ด.ช.

ศรัณยวัฒน์

การินทร์ตา

8

ด.ช.

จักรพันธ์

ติ๊บกาศ

9

ด.ญ.

ไปรยา

เเก้วหล้า

9

ด.ญ.

พิชชาพร

อินวัง

10

ด.ญ.

กมลวรรณ

เกษมศรีมาลัย

10

ด.ญ.

ปภาวดี

ดีสุขวรรณ

11

ด.ญ.

ภัทรธิดา

ใจ

11

ด.ญ.

นัสมีนา

ใจยศเส้า

12

ด.ญ.

ธิชานันณ์

อุทวิ

12

ด.ญ.

พลอยชมพู

ผาแดงชัย

13

ด.ญ.

จิตรทิพย์

แก้วหล้า

13

ด.ญ.

พิมพ์ชนก

กิจเจริญตา

14

ด.ญ.

กชพรรณ

บุญเพ็ง

15

ด.ญ.

ศิริประภา

แสนวิโรจน์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
16

ด.ญ.

นฤมล

ขนาดเจริญ

1

ด.ช.

เจตนิพัทธ์

บุรีรัตน์

2

ด.ช.

ภูวิสา

ด้วงกาศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3

ด.ช.

มงคล

กองมูเล็ก

1

ด.ช.

รวีโรจน์

ขนาดกนก

4

ด.ช.

ชาญชัย

ด่านเจริญศิริ

2

ด.ช.

วัฒนพงศ์

ฟยี

5

ด.ช.

พงศ์ภรณ์

คำลือกาศ

3

ด.ช.

อุดมการณ์

วรรณตัน

6

ด.ช.

ธนภูมิ

จิตศรัทธาพุทธ

4

ด.ช.

อานนท์

เเก้วท้วม

7

ด.ช.

พีรพัฒน์

ขนาดศรีสกุล

5

ด.ช.

ประกฤษฎ์

อ้นอมร

8

ด.ช.

ดีใจ

คนล้ำ

6

ด.ช.

จักรกฤษณ์

ปัญญากาศ

9

ด.ช.

พิภัช

มูลลีกาศ

7

ด.ช.

ศุภกิจ

ฝั้นกาศ

10

ด.ญ.

ภาวินี

ปัญญากาศ

8

ด.ช.

พงศกร

ธรรมกาศ

11

ด.ญ.

ณัฐพร

พงศ์เขาทอง

9

ด.ช.

ก้องภพ

มณีบุญ

12

ด.ญ.

พรนภา

ฤทธิ์ถิ

10

ด.ช.

ณัฐวัตร

ขนาดคุณธรรม

13

ด.ญ.

กชกร

เกษมเติมโรจนชัย

11

ด.ญ.

ศิรประภา

สอนปั๋น

14

ด.ญ.

สิริยากร

ไชยมงคล

12

ด.ญ.

ชนิกานต์

ด่านวงศ์งาม

15

ด.ญ.

มีสุข

เลาวนาศรี

13

ด.ญ.

ปวิชญา

สุขเรือง

16

ด.ญ.

เอลียาห์

อินจาย

14

ด.ญ.

โยธิตา

วงค์วิริยะ

17

ด.ญ.

ชนากานต์

ด่านวงศ์งาม

15

ด.ญ.

จิตราภา

ยานะ

16

ด.ญ.

นฤมล

ขนาดฉายา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
17

ด.ญ.

จุฑามาศ

ท้าวบุญเรือง

1

ด.ช.

ศรัณย์

ว่องนิยมเกษตร

18

ด.ญ.

กนกทิพย์

กิตติชัยพลังกุล

2

ด.ช.

บวรเกียรติ

จันทราศักดิ์

3

ด.ช.

จีรศักดิ์

อินทะวงศ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
4

ด.ช.

ธัญพิสิษฐ์

ปัญญาหล้า

1

ด.ช.

ธนกฤต

กาโน

5

ด.ช.

สิทธิพล

ฟะยี

2

ด.ช.

พุฒิพงศ์

เลาวนาศรี

6

ด.ช.

ณัฐวุฒิ

ปัญญาหล้า

3

ด.ช.

วรกมล

สูงพนารักษ์

7

ด.ช.

นิพัทธ์

ยอดเขา

4

ด.ช.

อาสุยะ

ห้วยแก้วหลวง

8

ด.ช.

วชิรวิทย์

ฟูกาศ

5

ด.ช.

สิทธิพล

มาตุทาวรรณ

9

ด.ญ.

ณัฐณิชา

กิติกาศ

6

ด.ช.

สุทิวัส

เต๋จะกาศ

10

ด.ญ.

ณัฐธิชา

ศิริพันธุ์

7

ด.ช.

พลวัตร

จันทร์กาศ

11

ด.ญ.

ชุติกาญจน์

เขาทองพันธุ์

8

ด.ช.

วีรพงษ์

ขนาดขจี

12

ด.ญ.

พลอยไพลิน

ปุโปคำ

9

ด.ช.

ณัฐดนัย

ชื่นเเสน

13

ด.ญ.

สราลี

วงฝั้น

10

ด.ญ.

สุชานันท์

คำสุกร

14

ด.ญ.

นริศรา

ขนาดจิตรกร

11

ด.ญ.

ไพลิน

สันติธนวัฒน์

15

ด.ญ.

กันธิชา

ขนาดฐิติ

12

ด.ญ.

พิชชาพร

ขาวกาศ

16

ด.ญ.

น้ำผึ้ง

ขนาดกนก

13

ด.ญ.

เบญจมาศ

ตี๋กาศ

17

ด.ญ.

วรัญญา

ขนาดหลวงพันธ์

14

ด.ญ.

ฉัตรยา

วงศ์ใจ

18

ด.ญ.

ปริชาติ

ขนาดกำจร

15

ด.ญ.

วนิดา

ดวงมณีคำ

19

ด.ญ.

เพ็ญนภา

ขนาดพัฒนา

16

ด.ญ.

วิภาวดี

ขนาดกนก

20

ด.ญ.

กัลยานี

อ้ายกาศ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
1

ด.ช.

เอกวิทย์

ทองปลิว

1

ด.ช.

ธนวัฒน์

กาโน

2

ด.ช.

จิรายุทธ

ด่านเจริญศิริ

2

ด.ช.

พีรพงศ์

เลาแม่ทา

3

ด.ช.

ก้องเกียรติ

ศรีสุข

3

ด.ช.

วงศธร

หล้ากาศ

4

ด.ช.

กงพัฒน์

ฟยี

4

ด.ช.

ยศพนธ์

ผาด่านสกุล

5

ด.ช.

อนิวัต

มีมูล

5

ด.ช.

ธวัชชัย

กิติทรัพย์

6

ด.ช.

ธีรเดช

บุราณเดช

6

ด.ช.

พัชรพล

ธรรมากาศ

7

ด.ช.

ศักรินทร์

กิติทรัพย์

7

ด.ช.

รพีภัทร

วงค์ขัติย์

8

ด.ญ.

ปนัสยา

ฝั้นกาศ

8

ด.ช.

ศุภณัฐ

ชื่นเเสน

9

ด.ญ.

ทิพย์มณี

แก้วหล้า

9

ด.ญ.

ชนากานต์

คำสุกร

10

ด.ญ.

กชนันท์

เกษมเติมโรจนชัย

10

ด.ญ.

ศศิกานต์

ทายอดฟ้า

11

ด.ญ.

ประภาศิริ

แสนวิโรจน์

11

ด.ญ.

กัลยากร

ใจกลางดุก

12

ด.ญ.

ฐิติรัตน์

มาตุวงศ์แก้ว

12

ด.ญ.

จุฑาทิพย์

ขนาดชาตรี

13

ด.ญ.

กชกร

ดอกแก้วนาค

13

ด.ญ.

กรรณิการ์

กิติกาศ

14

ด.ญ.

นันทกาน

กอแก้ว

14

ด.ญ.

กนกวรรณ

ปัญญากาศ

15

ด.ญ.

ฐิติกานต์

อ้ายกาศ

16

ด.ญ.

หฤทัย

พิโลกาศ

17

ด.ญ.

จิรัชญา

มาตุทาวงศ์


     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ