โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
   โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
841805841805841805841805841805841805
 
     
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
นโยบายด้านบุคคลากร
 
     
  
  นโยบายด้านบุคลากร
1.พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2.ส่งเสริม / พัฒนาบุคลากรให้นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฎิบัติงาน และแสวงหาความรู้
3.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถือเป็นหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดคุ้มค่า
4.บุคลากรทุกคนต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและมีสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ มีจิตบริการอย่าง
สาธารณะ
5.บุคลากรทุกคนต้องถือเป็้นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันแสดงออกถึงความจง
ภักดีและสามัคคี ไม่สร้างความแตกแยก
6.บุคลากรทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน
7.บุคลากรทุกคนต้องรายงานการปฎิบัติงานในหน้าที่ทุกสิ้นปี

การบริหารงานบุคคล
1.วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
4.วินัยและการรักษาวินัย
5.การออกราชการ
6.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน
7.งานนโยบายและแผนปฎิบัติงาน
8.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานจัดระเบียบในองค์กร
9.การจัดระบบและการบริหารและพัฒนาองค์กรงานจัดระเบียบในองค์กร
10.การประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว
11.งานจัดทะเบียนบุคลากร (ครู นักเรียน พี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว)
12.งานตรวจสอบภายใน
13.งานติดตามประเมินผลงานโครงการ
14.งานการประชุม
15.งานพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรในโรงเรียน
16.งานประเมินผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู
17.งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
18.พิจารณางบประมาณด้านบุคลากรร่วมกับฝ่ายอื่นๆ
19.ปฎิบัติงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย
20.งานจัดเวรดูแลโรงเรียนวันเปิดเรียน
21.งานจัดระเบียบภายในองค์กร
22.งานเครื่องราชย์
23.งานบำรุงขวัญ กำลังใจและการสงเคราะห์
24.งานพัฒนาจิตพิสัยบุคลากร


 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< ตุลาคม - 2562 >
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
 
        ผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ