โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
827984827984827984827984827984827984
 
     
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
นโยบายด้านบุคคลากร
 
     
  
  นโยบายด้านบุคลากร
1.พัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
2.ส่งเสริม / พัฒนาบุคลากรให้นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการปฎิบัติงาน และแสวงหาความรู้
3.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและถือเป็นหน้าที่ในการใช้ทรัพยากรอย่างฉลาดคุ้มค่า
4.บุคลากรทุกคนต้องมีความจงรักภักดีต่อสถาบันและมีสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ มีจิตบริการอย่าง
สาธารณะ
5.บุคลากรทุกคนต้องถือเป็้นหน้าที่ในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันแสดงออกถึงความจง
ภักดีและสามัคคี ไม่สร้างความแตกแยก
6.บุคลากรทุกคนต้องถือเป็นหน้าที่ในการสร้างชื่อเสียงที่ดีให้แก่โรงเรียน
7.บุคลากรทุกคนต้องรายงานการปฎิบัติงานในหน้าที่ทุกสิ้นปี

การบริหารงานบุคคล
1.วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
2.การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ
4.วินัยและการรักษาวินัย
5.การออกราชการ
6.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน
7.งานนโยบายและแผนปฎิบัติงาน
8.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร งานจัดระเบียบในองค์กร
9.การจัดระบบและการบริหารและพัฒนาองค์กรงานจัดระเบียบในองค์กร
10.การประกันสังคม ลูกจ้างชั่วคราว
11.งานจัดทะเบียนบุคลากร (ครู นักเรียน พี่เลี้ยง ลูกจ้างชั่วคราว)
12.งานตรวจสอบภายใน
13.งานติดตามประเมินผลงานโครงการ
14.งานการประชุม
15.งานพิจารณาความดี ความชอบของบุคลากรในโรงเรียน
16.งานประเมินผลการปฎิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครู
17.งานยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร
18.พิจารณางบประมาณด้านบุคลากรร่วมกับฝ่ายอื่นๆ
19.ปฎิบัติงานอื่นๆตามแต่จะได้รับมอบหมาย
20.งานจัดเวรดูแลโรงเรียนวันเปิดเรียน
21.งานจัดระเบียบภายในองค์กร
22.งานเครื่องราชย์
23.งานบำรุงขวัญ กำลังใจและการสงเคราะห์
24.งานพัฒนาจิตพิสัยบุคลากร


 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ