โรงเรียนบ้านดอยคำ
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 ค้นหาข้อมูลใน Google  |  หน้าหลัก |  สมุดเยี่ยมชม ลงนามถวายพระพร
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
 
        ผลงานนักเรียน
  ชั้นอนุบาล
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
        อนุบาล
  หลักสูตรเมนทอสซอรี่
  ปรัชญา/หลักการ
  จุดมุ่งหมาย
  การจัดการเรียนการสอน
  วิธีสอนสามขั้นตอน
  รูปภาพกิจกรรม
  ครูผู้รับผิดชอบ
 
        งานวิจัย/บทความทางวิชาการ
  งานวิจัย
  บทความทางวิชาการ
 
        โครงการพัฒนาผู้บริหาร
  โครงการพัฒนาผู้บริหารทั้งระบบ
 
        ห้องสมุด
  งานห้องสมุด
  มาตรฐานงานห้องสมุด
 
        รับส่งหนังสือราชการ
  สพป.ลำพูน เขต1
  รับ-ส่งหนังสือราชการ
  เอกสารที่น่าสนใจสำหรับครู
 
        โครงงานที่น่าสนใจ
  โครงงานวิทยาศาสตร์
  โครงงานอาชีพ(เห็ดสามรส)
 
        อ่านหนังสือพิมพ์
 
 
        QR-CODE
http://www.doikham.ac.th
 
        ผู้เยี่ยมชม
 
828018828018828018828018828018828018
 
     
  โรงเรียนบ้านดอยคำ
นโยบายของโรงเรียน
 
     
     
 นโยบาย
   1. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ตลอดถึงสร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
   2. ส่งเสริมให้คณะครูในโรงเรียนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคลตลอดถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ
   3. เร่งรัด ปรับปรุง ควบคุม กำกับ และนิเทศการปฏิบัติงานเพื่อเข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนและการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   4. ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานโดยพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้ครอบคลุมถูกต้องเป็นปัจจุบัน
   5. สนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างหลากหลาย
   6. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง

กลยุทธ์
   1. ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน
   2. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   3. ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาผู้เรียน สมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย และการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
   4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชน ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 
     
 โรงเรียนบ้านดอยคำ
 
< พฤษภาคม - 2562 >
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
        ติดต่อผู้บริหารสถานศึกษา
นายสัญญา บุญสนอง
 
        โครงการทรูปลูกปัญญา
  กิจกรรมICTดอยคำฯ
  กิจกรรมหนอนหนังสือ
 
        มูลนิธิไกลกังวล
 
        คู่มือประชาชน
 
        แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
  อำเภอแม่ทา
  อบต.ทากาศ
  บ้านดอยคำ
  วัดดอยคำ
  บ้านแม่ขนาด
  ผ้าทอแม่ขนาด
  บ้านนาห้า
  แกะสลักไม้
  สวนลำไย
 
        สาระการเรียนรู้
  สาระภาษาไทย
  สาระคณิตศาสตร์
  สาระวิทยาศาสตร
  สาระสังคมศึกษา
  สุขศึกษาและพลศึกษา
  สาระศิลปศึกษา
  สาระการงานอาชีพ
  สาระภาษาต่างประเทศ
 
        เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
 
 
  โรงเรียนบ้านดอยคำ